Avís legal

Titularitat del Portal
L’Ajuntament de Benifairó de les Valls és l’entitat titular de l’adreça electrònica www.benifairovallsparticipa.com i les seues dades d’identificació i localització són els següents:
• Denominació: Ajuntament de Benifairó de les Valls
• CIF: P4605800D
• Forma jurídica: Corporació Local
• Adreça: Plaza de L’Ajuntament,1 CP 46511, Benifairó de les Valls, València
• Adreça electrònica: info@benifairovalls.com
• Web: www.benifairovalls.com
• Telèfon: 962600937

Objecte i àmbit d’aplicació
El present Avís Legal recull les condicions d’ús que regulen l’accés, navegació i ús del Portal, així com les responsabilitats derivades de la utilització, prestació o serveis que, en el seu cas, puguen ser oferits, així com dels continguts que ho integren, situats en l’adreça electrònica www.benifairovallsparticipa.com
Tota persona usuària que accedisca a la informació i serveis d’aquesta pàgina web està subjecta al present Avís Legal, així com a la política de privacitat i a la política de cookies d’aquesta pàgina web.


Navegació i accés
L’accés i navegació del Portal Benifairó Participa suposa acceptar i conéixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús contingudes en el Portal. L’Ajuntament de Benifairó de les Valls fa els màxims esforços per a oferir la navegació en les millors condicions i evitar els perjudicis que pogueren ocasionar-se.
L’accés al Portal, així com l’ús que puga fer-se de la informació que conté, són de l’exclusiva responsabilitat de la persona usuària. L’accés al Portal té caràcter lliure i gratuït. L’Ajuntament de Benifairó de les Valls no es responsabilitza de cap perjudici que puga derivar-se d’aquest accés o ús indegut de la informació.
El mer accés al Portal, l’enviament de sol·licituds d’informació, consultes i la participació a través dels formularis i/o bústies electròniques existents en el Portal implicarà, per part seua, l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les normes integrants del present Avís Legal i l’adquisició de la consideració de persona usuària del Portal. En conseqüència, Vosté ha de llegir atentament i conéixer el contingut del present Avís Legal.


Responsabilitat de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls
L’Ajuntament de Benifairó de les Valls ostenta la titularitat, gestió i administració de la informació i els serveis oferits a través del Portal web i observarà el compliment i respecte dels següents principis:
• El principi de protecció de dades de caràcter personal de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent.
• El principi de seguretat en l’ús de mitjans electrònics de conformitat amb l’Esquema Nacional de Seguretat.
• El principi d’igualtat i no discriminació en la informació generada i els processos participatius.
• El principi d’accessibilitat a la informació i als serveis per mitjans electrònics en els termes establits per la normativa vigent en aquestes matèries.
• El principi de responsabilitat i qualitat en la veracitat i autenticitat de la informació i els processos gestionats a través del Portal web.
• El principi de neutralitat tecnològica i d’adaptabilitat a les persones usuàries.


Limitacions a la responsabilitat de l’Ajuntament
L’Ajuntament no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat de la informació que es preste a través del Portal Benifairó Participa.
 En conseqüència, l’Ajuntament no garanteix ni es fa responsable de:
• La continuïtat dels continguts del Portal i/o la falta de disponibilitat o accessibilitat del Portal o continuïtat tècnica d’aquest;
• L’absència d’errors en aquests continguts o productes;
• L’absència de virus i altres components nocius en el Portal o en el servidor que el subministra;
• La invulnerabilitat del Portal i/o la inexpugnabilidad de les mesures de seguretat que s’adopten en aquest;
• En el seu cas, la falta d’utilitat o rendiment dels continguts o serveis del Portal;
• Els danys o perjudicis que cause, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringira les condicions, normes i instruccions que l’Ajuntament estableix en el Portal o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat d’aquest;
• Qualssevol altres danys que pogueren ser causats per motius inherents al no funcionament o al funcionament defectuós del Portal o dels llocs web als quals, en el seu cas, s’hagen pogut establir links.
No obstant això, l’Ajuntament de Benifairó de les Valls declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seues possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament del Portal i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius a les persones usuàries.


Obligacions de la persona usuària
La persona usuària s’obliga a usar els continguts i serveis de manera diligent, correcta i lícita, de conformitat amb la legislació vigent i, en particular, es compromet a abstindre’s de:
• Utilitzar-los amb finalitats lesius dels legítims drets de tercers.
• Utilitzar-los amb finalitats contraris a la llei i a l’ordenament jurídic. En particular, hauran de respectar els drets dels ciutadans i especialment dels seus drets a la protecció de dades, la intimitat, l’honor i la pròpia imatge.
• Respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial conforme a la legislació vigent.
• Incórrer en activitats il·lícites o il·legals de qualsevol tipus, i particularment, difondre continguts o propaganda susceptible d’il·lícit penal.
• Difondre manifestacions o referències falses, incorrectes o inexactes sobre les pàgines i els serveis de l’Ajuntament.
• Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys.
• Col·laborar degudament quan es tinga el coneixement de la comissió de fets il·legals o delictius en relació a l’ús dels recursos informàtics i telemàtics.


Propietat intel·lectual
Els drets de propietat intel·lectual d’aquest Portal, el seu disseny i els seus continguts, són titularitat de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls, excepte expressa identificació d’una titularitat diferent, i estan protegits per la legislació vigent sobre propietat intel·lectual.
L’Ajuntament de Benifairó de les Valls es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguen contra les persones usuàries que infringisquen els drets de propietat intel·lectual.


Política de privacitat
El Portal de Participació de Benifairó de les Valls disposa d’una política de privacitat que estableix aquells tractaments de dades personals que es realitzen en compliment del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades-RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals.


Política de cookies
L’accés al Portal de Benifairó de les Valls implica de manera obligatòria la utilització de cookies. No s’emmagatzema informació de caràcter personal, són necessàries per al correcte funcionament del Portal de Participació.


Normativa aplicable
Les normes de l’ordenament jurídic espanyol regeixen de manera exclusiva aquestes condicions d’ús. Qualsevol disputa, controvèrsia o reclamació derivada d’aquestes condicions d’ús, o l’incompliment, rescissió o invalidació d’aquestes, es resoldran exclusivament davant els jutjats competents.


Actualització de la informació i continguts del Portal
L’Ajuntament de Benifairó de les Valls es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquest Portal de Participació i la política de privacitat en qualsevol moment per a millorar la navegabilitat i el seu bon ús.
En cas d’actualitzar-se la informació del Portal, les persones usuàries seran degudament informades a través del propi Portal.


Data d’actualització: 11 d’agost de 2022

Scroll hacia arriba
Idioma
Ir al contenido